Σελίδα 1 από 1

Μικρόν Απόδειπνον (μετά Χαιρετισμών) - Τυπική Διάταξις

Δημοσιεύτηκε: 22 Μαρ 2008, 23:09
από Παναγιώτης
Την ακολουθία του μικρού Αποδείπνου δύναται να την εύρη κανείς στα Προσευχητάρια, αλλ' επί το ακριβέστερον δίνεται εις το βιβλίον Ωρολόγιον το Μέγα, π.χ. εκδ. Αποστολικής Διακονίας (1995), σ. 228-232. Βλ. Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας (ΤΜΕ), Τριώδιον, παρ. 26, σ. 334 (Παρασκευή της Α' Εβδομάδος).

Η τυπική διάταξις έχει ως εξής:
 • Ευλογητός.
 • Βασιλεύ Ουράνιε.
 • Τρισάγιον.
 • Αμήν. Κύριε ελέησον (ιβ'). Δεύτε προσκυνήσωμεν (γ').
 • Ψαλμός ν' (50), Ελέησόν με ο Θεός...
 • Ψαλμός ξθ' (69), Ο Θεός, εις την βοήθειάν μου...
 • Ψαλμός ρμβ' (142), Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου...
 • Δοξολογία μικρά.
 • Το Σύμβολον της Πίστεως: Πιστεύω εις ένα Θεόν, ...
 • Άξιον εστίν ως αληθώς (χύμα).
 • Κατά την περίοδον της αγίας και Μ. Τεσσαρακοστής, το εσπέρας εκάστης Παρασκευής:
 • Τρισάγιον.
 • Κοντάκιον· Ως απαρχάς της φύσεως (αν τύχει άγιος εορταζόμενος, λέγομεν αντ' αυτού, Κοντάκιον του Αγίου) (*)
 • Κύριε ελέησον (μ')
 • Ο εν παντί καιρώ...
 • [Κύριε ελέησον (γ'). Δόξα και νυν. Την Τιμιωτέραν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάτερ. Ο ιερεύς· Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς...]
 • Άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε...
 • Και δός ημίν, Δέσποτα...
 • Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη...
 • Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου...
 • Την πάσαν ελπίδα μου,...
 • Τη Παρασκευή της α' εβδομάδος των Νηστειών, ο ιερεύς αναγινώσκει το Ευαγγέλιον της παννυχίδος (Ιω. ιε' 1-7)
 • Μικρά Απόλυσις.
 • Η κοινή δέησις "Ευξώμεθα".
 • Κάθισμα· Την ωραιότητα της παρθενίας Σου.
 • Δι' ευχών.
 • Αμήν.
 • (Ευχή εις τον Άγγελον φύλακα της του ανθρώπου ζωής· Άγιε Άγγελε...)
-----------
(*) Κατά το ΤΜΕ, σ. 335, λέγομεν "Κοντάκιον· Ως απαρχάς της φύσεως (αν τύχει άγιος εορταζόμενος, λέγομεν αντ' αυτού, Κοντάκιον του Αγίου)". Κατά δε το Ωρολόγιον το Μέγα, σ. 229, λέγομεν το τροπάριον (απολυτίκιον) του κατά την ημέραν Αγίου ή τα εξής: "Ο Θεός των Πατέρων ημών", "Των εν όλω τω κόσμω Μαρτύρων Σου", "Δόξα, Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ", "Και νυν, Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων".

Re: Μικρόν Απόδειπνον (μετά Χαιρετισμών) - Τυπική Διάταξις

Δημοσιεύτηκε: 22 Μαρ 2008, 23:15
από Παναγιώτης
Τῇ Παρασκευῇ τῆς Β' Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεράποντος Ζωγράφου, 5/3/2004 [18ΜΒ, προστέθηκε στίς 22/2/2007]

Ἑσπερινὸς (κε' Μαρτίου ἑσπέρας, Ἀπόδοσις Εὐαγγελισμοῦ) καὶ Χαιρετισμοί Β' - Ἱ. Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁγίου Μηνᾶ Ἠρακλείου Κρήτης (25/3/2005) [διάρκεια: 70', 16ΜΒ, προστέθηκε στὶς 18/3/2007]

http://mp3.analogion.net/triwdion-aka0istos.htm