Σελίδα 1 από 1

Δίσκος (CD): Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (Ecclesiastical Byzantine Hymns)

Δημοσιεύτηκε: 14 Μάιος 2015, 13:44
από Παναγιώτης
Εικόνα


Επανέκδοση από τις εκδόσεις Σταμούλης


ΗΧΟΣ Α΄
1. Των ουρανίων. 2. Πανεύφημοι μάρτυρες
3. Ω του παραδόξου 4. Νεφέλην σε φωτός
5. Τη πρεσβεία Κύριε 6. Τον τάφον σου Σωτήρ
7. Του λίθου σφραγισθέντος 8. Χορός Αγγελικός
9. Ο ποιμενικός αυλός 10. Τας αλγηδόνας

ΗΧΟΣ Β΄
11. Οίκος του Ευφραθά 12. Ότε εκ του ξύλου Σε νεκρόν
13. Ποίοις ευφημιών 14. Τοις μαθηταίς συνέλθωμεν
15. Γυναίκες ακουτίσθητι 16. Των μαθητών ορώντων σε
17. Τα άνω ζητών

ΗΧΟΣ Γ΄
18. Θείας πίστεως 19. Μεγάλη των μαρτύρων σου
20. Την ωραιότητα 21. Επεσκέψατο ημάς
22. Εν Πνεύματι τω ιερώ 23. Απόστολοι εκ περάτων
24. Ο ουρανόν τοις άστροις 25. Απόστολοι Άγιοι
26. Η Παρθένος σήμερον

ΗΧΟΣ Δ΄
27. Ως γενναίον 28. Έδωκας σημείωσιν
29. Ο εξ υψίστου 30. Ήθελον δάκρυσιν
31. Ταχύ προκατάλαβε 32. Κατεπλάγη Ιωσήφ
33. Επεφάνης σήμερον 34. Ο υψωθείς
35. Κατεπλάγη Ιωσήφ

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ Α΄
36. Χαίροις ασκητικών 37. Όσιε πάτερ
38. Τον συνάναρχον Λόγον

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ Β΄
39. Όλην αποθέμενοι 40. Εκ γαστρός ετέχθης
41. Η απεγνωσμένη 42. Αι Αγγελικαί
43. Μετάνοιαν ου κέκτημαι 44. Τριήμερον ανέστης
45. Την υπέρ ημών 46. Ελπίς του κόσμου
47. Αγγελικαί δυνάμεις 48. Την εν πρεσβείαις

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ
49. Ουκ έτι κωλυόμεθα

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ Δ΄
50. Ω του παραδόξου θαύματος 51. Τι υμάς καλέσωμεν
52. Κύριε ει και κριτήριω παρέστης 53. Ο εν Εδέμ παράδεισός ποτε
54. Την Σοφίαν και Λόγον 55. Το προσταχθέν
56. Ανέστης εκ νεκρών 57. Ως απαρχάς της φύσεως
58. Τη υπερμάχω