Αὐτὸ τὸ ἄρθρο τὸ εἶχα γράψει τό 2006 καὶ τὸ εἶχα ἀναρτημένο στὸ παλαιὸ Ἀναλόγιον (μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε στὸ τέλος σὲ μορφή pdf).

Οἱ ἀπόψεις μου δὲν ἔχουν ἀλλάξει σὲ σχέση μὲ τὸ ἄρθρο, ἀλλὰ ἂν ἔγραφα τὸ ἄρθρο "σήμερα", θὰ τὸ ἔγραφα μὲ πιὸ ἥπιο ὕφος.

Εἶμαι σαφέστατα ὑπὲρ τῆς Εὐχῆς, ἀλλὰ κατὰ τοῦ νὰ καταλιμπάνεται ἡ ἀκολουθία στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ κομποσχοῖνι, ἡ ὁποῖα πράξη εἶναι ψιλὴ πλάνη ἐκ δεξιῶν. Ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι (Ματθ. κγ' 23). Ἂς διδαχθοῦμε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πορφύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη καὶ πάνυ φιλακόλουθο: «Ἀνακάλυψα ὅτι θησαυροὶ κρύβονται μέσα στὰ Μηναῖα, στὴν Παρακλητική, στὸν Ὄρθρο, τοῦ Τριωδίου, τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καὶ θησαυροί. Ἐρωτικοὶ θησαυροί! (Θὰ σᾶς πῶ..., σ. 170)», καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο: «Ἀπατᾷς σαυτόν ἄνθρωπε· εὔξασθαι μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς οἰκίας δυνατόν, οὕτω δὲ εὔξασθαι ὡς ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀδύνατον», Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, PG 48,725.

«οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ Ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν», Ματθ. ιη' 20.

Ὦ κοινοβιάτη μοναχέ, εἶναι ἄλλο νὰ λὲς «δὲν κάνω τὴν καθημερινὴ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ στὴν Ἐκκλησία, ἐπειδὴ δὲν ἔχω χρόνο ἢ ἐπειδὴ βαριέμαι ἢ κτλ. καὶ κάνω μόνο κομποσχοῖνι στὸ κελλί μου», καὶ ἄλλο νὰ λὲς ὅτι «ἀντικαθιστῶ τὴν ἀκολουθία μὲ τὸ κομποσχοῖνι». Τὸ πρῶτο (ἂν γίνεται συστηματικά, χωρὶς νὰ ὑπάρχει λόγος κατὰ Χριστόν) εἶναι καταφρόνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, καταφρόνηση τῶν Ἁγίων καὶ τεμπελιά, τὸ δεύτερο εἶναι ἐπιπλέον καὶ πλάνη ἱκανὴ νὰ πλανήσει καὶ τοὺς λαϊκούς. Τὸ κομποσχοῖνι, δὲν ἀντικαθιστᾶ τὶς Ἀκολουθίες, οὔτε τὰ Καθίσματα, οὔτε τοὺς Κανόνες ὡς τινὲς λέγουν καὶ πράττουν. Ἕτερον ἐκάτερον. Ἄλλο ἡ Ἀκολουθία στὴν Ἐκκλησία, ἄλλο τὸ κομποσχοῖνι καὶ ἡ Εὐχή.

Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἔχουμε πρῶτα ἀπὸ ὅλα τὶς Ἀκολουθίες στὴν Ἐκκλησία μας (σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἰδιαίτερα οἱ Μοναχοί), ἀλλὰ καὶ τὴν προσωπική μας Προσευχή (Κανόνα) στὸν οἴκον (κελλίον) μας.

Ὅπως ἔχουμε τὸ φαγητὸ καὶ τὸ νερό γιὰ νὰ ζήσουμε ὑλικά, ἔτσι πρέπει νὰ ἔχουμε καὶ τὴν Ἀκολουθία στὴν Ἐκκλησία (πρὸ παντός), καὶ τὴν κατ' οἶκον Προσευχή (Κανόνα) γιὰ νὰ ζήσουμε πνευματικά. Οὔτε τὸ νερὸ ἀντικαθιστᾶ τὸ φαγητό, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ φαγητὸ ἀντικαθιστᾶ τὸ νερό.

 

[Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ κείμενο παρακάτω, μπορεῖτε νὰ τὸ κατεβάσετε ἀπὸ ἐδώ]