Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας, Ἱερὰ Μητρόπολις Κορίνθου (Τ.Κ. 200 03, Λουτράκι. τηλ. 27440-22.496).

Ἠγουμένη: γερόντισσα Ἰσιδώρα.

Κτίτωρ: γέρων Νεκτάριος Μαρμαρινός.

Περισσότερα: Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Παταπίου (φωτογραφίες)

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου Κορινθίας, Ἱερὰ Μητρόπολις Κορίνθου (Τ.Κ. 200 08, Στεφάνι. τηλ. 27410-94.285).

Ἠγουμένη: γερόντισσα Σαλώμη.

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἰστορία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς: ἐδῶ.

Πληροφορίες γιὰ τὴν παλαιὰ Μονὴ (ἀνδρική) ποὺ δὲν σώζεται πιά ἐδῶ.

Ἡ Μονὴ τὸ 1973 ἔγινε γυναικεῖα (ἀπὸ ἀνδρική).

Περισσότερα: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου Κορινθίας (φωτογραφίες)

από το προσωπικό ιστολόγιο του π. Νικολάου Μέζη:

Ένα από τα πλέον παρεξηγημένα θέματα στην σύγχρονη ποιμαντική της Εκκλησίας, είναι η συμμετοχή των γυναικών στην λατρεία, το αν, δηλαδή, επιτρέπεται η συμμετοχή τους γενικώς στην λατρεία και, αν ναί, σε ποιούς τομείς. Ιδίως το θέμα της ανάληψης ψαλτικών καθηκόντων εκ μέρους των γυναικών έχει καταστεί, ως μη όφειλε κατά την γνώμη μας, μείζων θέμα προβληματισμού και αντιθέσεων.

Σήμερα, τέτοια θέματα αντιμετωπίζονται εκ μέρους των περισσοτέρων πιστών, αλλά και της ποιμενούσης Εκκλησίας στην ηθική και πρακτική τους διάσταση και όχι στην θεολογική, όπως κατ’ εξοχήν τα αντιμετώπιζε η Εκκλησία παλαιότερα. Η προβληματική σχετικά με την συμμετοχή των γυναικών στην ψαλμωδία μπορεί να συνοψισθεί στα κάτωθι επιχειρήματα:

Περισσότερα: Ἡ θέση τῆς γυναῖκας στὴν Ὀρθόδοξη λατρεῖα: Ψαλτική

Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΗ ΨΑΛΜΩΔΙΑ

ΥΠΟ

Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

ΑΘΗΝΑΙ 1926

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΖΩΗ"

 

Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής κ. Παναγιώτης Τρεμπέλας, εἴχε ἀσχοληθεῖ τὸ 1926 μὲ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας στὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς τῆς γυναικὸς στὴν ψαλμωδία, καὶ ἀποτέλεσμα τῆς ἐνασχόλησής του ἦταν ἡ ἐργασία του «Ἡ γυνὴ ἐν τῇ ψαλμῳδίᾳ».

Περισσότερα: Ἡ γυνὴ ἐν τῇ ψαλμῳδίᾳ

(ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιον 2005 τῆς Ἱ.Μ. Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης)

«Σᾶς παρακαλῶ, Ἅγιοι ἱερεῖς: νὰ φροντίζετε διὰ τοὺς κοσμικοὺς· πῶς νὰ σωθοῦν. Ὁμοίως πάλι, σεῖς οἱ κοσμικοί, νὰ τιμᾶτε τοὺς ἱερεῖς σας. Καὶ ἂν τύχει ἕνας ἱερέας καὶ ἕνας βασιλέας μαζί, τὸν ἱερέα νὰ προτιμήσεις. Καὶ ἂν τύχει ἕνας ἱερέας καὶ ἕνας Ἄγγελος μαζί, τὸν ἱερέα νὰ προτιμήσεις· διότι ὁ ἱερέας εἶναι ἀνώτερος καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους. Ἐγὼ ἔχω χρέος ὅταν ἀπαντήσω ἱερέα, νὰ σκύψω, νὰ τοῦ φιλήσω τὰ χέρια καὶ νὰ τὸν παρακαλέσω, νὰ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν διὰ τὰς ἁμαρτίας μου».

 

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Διδαχή Γ'

Περισσότερα: Περὶ τῆς ἁγίας Ἱερωσύνης

Γ'. Καὶ ἔλεγεν, ὅτι ἐὰν λάβῃ τις νόημα θλίψαντος αὐτόν, ἢ ζημιώσαντος, ἢ λοιδορήσαντος, ἢ ὀνειδίσαντος, ἢ εἰκῆ διασύραντος, ἢ πᾶν ὁτιοῦν κακὸν ποιήσαντος, καὶ πλέκει λογισμοὺς κατ' αὐτοῦ, ἐπιβουλεύει τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ ὡς οἱ δαίμονες· ἀρκεῖ γὰρ ἑαυτῷ πρὸς ἐπιβουλήν· καὶ τὶ λέγω, πλέκει; Ἐὰν μὴ μέμνηται αὐτοῦ ὡς εὐεργέτου καὶ ἰατροῦ, ἀδικεῖ αὐτὸν τὰ μέγιστα· τί γὰρ λέγεις πάσχειν; οὖτος καθαίρει· καὶ ὀφείλεις μεμνῆσθαι αὐτοῦ ὡς ἰατροῦ πεμφθέντος σοι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ· χρεωστεῖ ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ παθεῖν, καὶ ὀφείλεις ἔχειν αὐτὸν ὡς εὐεργέτην. Εἰ δὲ οὐκ ἀπαλλάσσῃ κακίας, οὐδὲ ἐπιθυμεῖς ἀπαλλαγῆναι, ἀναίτιος Κύριος ὁ Θεός· αὐτὸ δὲ τὸ πάσχειν, νοσούσης ψυχῆς ἐστιν, εἰ μὴ ἐνόσεις οὐκ ἔπασχες, καὶ ὀφείλεις χάριν τῷ ἀδελφῷ ὅτι δι' αὐτοῦ ἔγνως τὴν ὁδὸν τῆς νόσου σου· καὶ ὀφείλεις δέχεσθαι τὰ παρ' αὐτοῦ ὡς φάρμακα θεραπευτικὰ πεμφθέντα σοι παρὰ τοῦ Ἰησοῦ.

Περισσότερα: Ὅταν μᾶς ἀδικοῦν - Ἀββᾶς Ζωσιμᾶς

Ἀφορμὴ γιὰ αὐτὴν τὴν σελίδα πῆρα ἀπὸ ἕνα ἄρθρο-μαρτυρία ἑνὸς ἐκπαιδευτικοῦ.

Ἐν περιλήψει, πῆγε ἡ μητέρα ἑνὸς παιδιοῦ στὸ σχολεῖο νὰ ρωτήσει γιὰ τὸν ζωηρὸ γιό της. Στὴν συζήτηση μὲ τὸν ἐκπαιδευτικὸ γιὰ τὸν γιό της, ἡ μητέρα εἶπε καὶ τὸ ἑξῆς:

«... Τοῦ κάνω καὶ τὴν προσευχή...»

Περισσότερα: Προσεύχεσαι γιὰ τὰ παιδιά σου;

Υποκατηγορίες