Ἀποφθέγματα ἀββάδων

(θὰ ἀνανεώνεται...)

Ἀββᾶς Ἰωάννης (Κ)

Ἔγραψε ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης: ἀπόφευγε ὡς ἀπὸ μάστιγος τοὺς τῶν πτωμάτων τόπους· καρποῦ γὰρ μὴ παρόντος, οὐ συχνῶς ὀρεγόμεθα.

Περισσότερα: Ἀποφθέγματα ἀββάδων (β')

Ἀποφθέγματα ἀββάδων

(θὰ ἀνανεώνεται...)

Ἀββᾶς Παῦλος (Σ)

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Παῦλος: «μὴ κατακρίνετε. πολλὲς φορὲς γιὰ νὰ δικαιολογήσουμε τὴν κατάκρισή μας λέμε μὰ τὴν ἀλήθεια λέω! Ὁ Θεὸς ὅμως δὲν εἶπε νὰ κατακρίνεις ἀλήθεια ἢ ψέμματα, εἶπε νὰ μὴν κατακρίνεις καθόλου.»

Περισσότερα: Ἀποφθέγματα ἀββάδων (α')

Ἡ ἑλληνικὴ ἀρίθμηση (ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν»)

Περισσότερα: Ἑλληνικὴ ἀρίθμηση

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Χιλιομοδίου (Κορινθίας), Ἱερὰ Μητρόπολις Κορίνθου (Χιλιομόδι, Τ.Κ. 200 08 - τηλ. 27410-98294).

Ἠγουμένη: γερόντισσα Εὐπραξία.

Φωτογράφος: analogion.gr

Περισσότερα: Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου (φωτογραφίες)

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Ἀριζόνα Ἠνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Ἱερὰ Μητρόπολις Σαν Φραντσίσκο (St. Anthony's Greek Orthodox Monastery, 4784 North St. Joseph's Way, Florence, AZ 85232-9399)

Κτίτωρ: Γέρων Ἐφραῖμ, προηγούμενος Ἱ.Μ. Φιλοθέου

Ἠγούμενος: Γέρων Παΐσιος

τηλ. +1 (520) 868-3188.

Φωτογράφος: analogion.gr

Περισσότερα: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου Ἀριζόνας (φωτογραφίες)

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, Καλιφόρνια Ἠνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Ἱερὰ Μητρόπολις Σαν Φραντσίσκο (Holy Monastery of the Theotokos, the Life-Giving Spring, 38526 Dunlap Road (P.O. Box 549), Dunlap, CA 93621)

Ἠγουμένη: Γερόντισσα Μαρκέλλα

τηλ. +1 (559) 338-3110.

Φωτογράφος: analogion.gr

Βίος Ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, κθ' Σεπτεμβρίου (Ρ/Σ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) (προστέθηκε τῇ 21/9/05 στὸ παλαιὸ Ἀναλόγιον)

 

-------------
Βίος Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1874)

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤOY NENΟΘΕΥΜΕΝΟΥ ΚΗΡΟΥ

«...δίκαια ἐγένοντο παράπονα περὶ τοῦ ἐν τε τοῖς ἱεροῖς ναοῖς καὶ ταῖς ἄλλαις ἱεροπραξίαις ἐν χρήσει ὄντος κηροῦ, ὅν παρατόλμως καὶ θεοκαπήλως οἱ τοῦτον ἐμπορευόμενοι ἐπὶ τοσοῦτον ἐνόθευσαν, ὥστε, ἀντὶ φωτὸς ἱλαροῦ, καπνοῦ δυσώδους ἐμπίπλησι τοὺς ἱεροὺς ναούς. [...] οἱ μὲν ἐκ τῆς τοῦ ἱεροῦ κλήρου τάξεως παραγγέλεσθε ἵνα προσέχητε αὐστηρῶς, ὅπως μὴ τοιοῦτος νενοθευμένος καὶ μεμολυσμένος κηρὸς προσφέρηται εἰς τὰ τῆς θείας καὶ ἱερᾶς λατρείας· οἱ δὲ ἐντιμότατοι ἐπίτροποι τῶν κατὰ πόλεις καὶ χωρία ἱερῶν ναῶν νουθετεῖσθε πατρικῶς ἵνα πάσῃ σπουδῇ ἀπομακρύνητε τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν τὴν χρῆσιν τοῦ τοιούτου κηροῦ· καὶ ἐν γένει ἁπαξάπαντες οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ προτρέπεσθε ἵνα τοῦ λοιποῦ ἦτε προσεκτικώτεροι ἐν τῇ ἀγορᾷ τῶν κηρῶν, οὕς εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς προσφέρετε, ὅπως μὴ ἀντὶ τοῦ εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ διεγείρητε καθ' ἑαυτῶν τὴν θείαν ὀργὴν καὶ κατάκρισιν».

Περισσότερα: Περὶ Ἀπαγορεύσεως τοῦ Νενοθευμένου Κηροῦ

Ὅτι μέν ἐστι Θεός, ἱκανῶς ἀποδέδεικται· καὶ ὅτι ἀκατάληπτός ἐστιν ἡ Αὐτοῦ οὐσία· ὅτι δὲ εἷς ἐστὶ καὶ οὐ πολλοί, τοῖς μὲν τῇ θείᾳ πειθομένοις Γραφῇ, οὐκ ἀμφιβάλλεται· φησὶ γὰρ ὁ Κύριος ἐν τῇ τῆς νομοθεσίας ἀρχῇ· Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός σου ὁ ἐξαγαγὼν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου· οὐκ ἔσονταί σοι Θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ· καὶ πάλιν, ἄκουε Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεός σου, Κύριος εἷς ἐστι· καὶ διὰ Ἠσαΐου τοῦ Προφήτου· Ἐγὼ γάρ φησί Θεὸς πρῶτος, καὶ ἐγὼ μετὰ ταύτα, καὶ πλὴν Ἐμοῦ οὐκ ἔστι θεός· ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος θεός, καὶ μετ' ἐμὲ οὐκ ἔσται· καὶ πλὴν Ἐμοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ ὁ Κύριος δὲ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις, οὕτω φησὶ πρὸς τὸν Πατέρα· αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί Σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν· Τοῖς δὲ τῇ θείᾳ μὴ πειθομένοις Γραφῇ, οὕτω διαλεξώμεθα.

Περισσότερα: Ἀπόδειξις ὅτι εἷς ἐστι Θεός, καὶ οὐ πολλοί

Υποκατηγορίες