Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Χιλιομοδίου (Κορινθίας), Ἱερὰ Μητρόπολις Κορίνθου (Χιλιομόδι, Τ.Κ. 200 08 - τηλ. 27410-98294).

Ἠγουμένη: γερόντισσα Εὐπραξία.

Φωτογράφος: analogion.gr

Περισσότερα: Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου (φωτογραφίες)

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Ἀριζόνα Ἠνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Ἱερὰ Μητρόπολις Σαν Φραντσίσκο (St. Anthony's Greek Orthodox Monastery, 4784 North St. Joseph's Way, Florence, AZ 85232-9399)

Κτίτωρ: Γέρων Ἐφραῖμ, προηγούμενος Ἱ.Μ. Φιλοθέου

Ἠγούμενος: Γέρων Παΐσιος

τηλ. +1 (520) 868-3188.

Φωτογράφος: analogion.gr

Περισσότερα: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου Ἀριζόνας (φωτογραφίες)

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, Καλιφόρνια Ἠνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Ἱερὰ Μητρόπολις Σαν Φραντσίσκο (Holy Monastery of the Theotokos, the Life-Giving Spring, 38526 Dunlap Road (P.O. Box 549), Dunlap, CA 93621)

Ἠγουμένη: Γερόντισσα Μαρκέλλα

τηλ. +1 (559) 338-3110.

Φωτογράφος: analogion.gr

Βίος Ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, κθ' Σεπτεμβρίου (Ρ/Σ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) (προστέθηκε τῇ 21/9/05 στὸ παλαιὸ Ἀναλόγιον)

 

-------------
Βίος Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1874)

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤOY NENΟΘΕΥΜΕΝΟΥ ΚΗΡΟΥ

«...δίκαια ἐγένοντο παράπονα περὶ τοῦ ἐν τε τοῖς ἱεροῖς ναοῖς καὶ ταῖς ἄλλαις ἱεροπραξίαις ἐν χρήσει ὄντος κηροῦ, ὅν παρατόλμως καὶ θεοκαπήλως οἱ τοῦτον ἐμπορευόμενοι ἐπὶ τοσοῦτον ἐνόθευσαν, ὥστε, ἀντὶ φωτὸς ἱλαροῦ, καπνοῦ δυσώδους ἐμπίπλησι τοὺς ἱεροὺς ναούς. [...] οἱ μὲν ἐκ τῆς τοῦ ἱεροῦ κλήρου τάξεως παραγγέλεσθε ἵνα προσέχητε αὐστηρῶς, ὅπως μὴ τοιοῦτος νενοθευμένος καὶ μεμολυσμένος κηρὸς προσφέρηται εἰς τὰ τῆς θείας καὶ ἱερᾶς λατρείας· οἱ δὲ ἐντιμότατοι ἐπίτροποι τῶν κατὰ πόλεις καὶ χωρία ἱερῶν ναῶν νουθετεῖσθε πατρικῶς ἵνα πάσῃ σπουδῇ ἀπομακρύνητε τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν τὴν χρῆσιν τοῦ τοιούτου κηροῦ· καὶ ἐν γένει ἁπαξάπαντες οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ προτρέπεσθε ἵνα τοῦ λοιποῦ ἦτε προσεκτικώτεροι ἐν τῇ ἀγορᾷ τῶν κηρῶν, οὕς εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς προσφέρετε, ὅπως μὴ ἀντὶ τοῦ εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ διεγείρητε καθ' ἑαυτῶν τὴν θείαν ὀργὴν καὶ κατάκρισιν».

Περισσότερα: Περὶ Ἀπαγορεύσεως τοῦ Νενοθευμένου Κηροῦ

Ὅτι μέν ἐστι Θεός, ἱκανῶς ἀποδέδεικται· καὶ ὅτι ἀκατάληπτός ἐστιν ἡ Αὐτοῦ οὐσία· ὅτι δὲ εἷς ἐστὶ καὶ οὐ πολλοί, τοῖς μὲν τῇ θείᾳ πειθομένοις Γραφῇ, οὐκ ἀμφιβάλλεται· φησὶ γὰρ ὁ Κύριος ἐν τῇ τῆς νομοθεσίας ἀρχῇ· Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός σου ὁ ἐξαγαγὼν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου· οὐκ ἔσονταί σοι Θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ· καὶ πάλιν, ἄκουε Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεός σου, Κύριος εἷς ἐστι· καὶ διὰ Ἠσαΐου τοῦ Προφήτου· Ἐγὼ γάρ φησί Θεὸς πρῶτος, καὶ ἐγὼ μετὰ ταύτα, καὶ πλὴν Ἐμοῦ οὐκ ἔστι θεός· ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος θεός, καὶ μετ' ἐμὲ οὐκ ἔσται· καὶ πλὴν Ἐμοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ ὁ Κύριος δὲ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις, οὕτω φησὶ πρὸς τὸν Πατέρα· αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί Σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν· Τοῖς δὲ τῇ θείᾳ μὴ πειθομένοις Γραφῇ, οὕτω διαλεξώμεθα.

Περισσότερα: Ἀπόδειξις ὅτι εἷς ἐστι Θεός, καὶ οὐ πολλοί

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Η Εξομολόγηση μας απαλλάσσει από το βάρος της αμαρτίας. Επιπλέον μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε τους βαθύτερους προβληματισμούς μας, να δεχτούμε συμβουλές και να ενισχυθούμε πνευματικά.

Πώς καθιερώθηκε; Μήπως πρόκειται για πρόσφατη επινόηση των κληρικών;

Το μυστήριο καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτός έδωσε στους Αποστόλους την εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες (Ιω. 20,23). Στη συνέχεια οι Απόστολοι μετέδωσαν το χάρισμα αυτό στους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Έτσι, μέσω της κανονικής χειροτονίας διαιωνίζεται.

Είναι απαραίτητη η Εξομολόγηση για όλους;

Μόνο ένας αναμάρτητος δε χρειάζεται Εξομολόγηση. Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γράφει ότι όποιος θεωρεί τόν εαυτό του αναμάρτητο βρίσκεται σε πλάνη και μακριά από την αλήθεια (Α' Ιω. 1, 8). Αλλά και ο μόνος αναμάρτητος, ο Χριστός, δέχτηκε τo βάπτισμα της μετανοίας από τoν Πρόδρομο και έδειξε την αναγκαιότητα του μυστηρίου. Γι' αυτό η Εξομολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ορθόδοξης χριστιανικής ζωής.

Ποιος μπορεί να εξομολογεί;

Όπως προαναφέραμε, η Εξομολόγηση γίνεται σε έναν πνευματικό. Δηλαδή σε ιερέα ο οποίος έχει επιλεγεί ειδικά γι' αυτό το έργο. Χρειάζεται βέβαια να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας ορίσει τον χρόνο και τον τόπο, εκτός και αν εξομολογεί σε καθορισμένες τακτικές ημέρες και ώρες, οπότε δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη συνεννόηση.

Και ο πνευματικός έχει αμαρτίες!

Ο πνευματικός δε συγχωρεί τις αμαρτίες μας με τη δική του αγιότητα ή δύναμη, αλλά με τη χάρη που του δόθηκε από τον Θεό· αυτός μεσολαβεί μόνο. Τις δικές του αμαρτίες φροντίζει να τις εξομολογείται και αυτός σε κάποιον άλλον πνευματικό.

Περισσότερα: Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς περὶ Μετανοίας, καὶ διὰ τοὺς Παπικούς, τοὺς Προτεστάντας καὶ τοὺς Οἰκουμενιστάς

(ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον, τ. 1718, σ. 1, 11/1/2008)
[ἡ πληκτρολόγησις, οἱ ὑπογραμμίσεις, καὶ οἱ συνδέσεις, ἡμέτερες]

«Εντόνως αντιπαπικόν και αντιοικουμενιστικόν ήτο το εφετινόν Χριστουγεννιάτικον μήνυμα τού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά. Εις το μήνυμα κάμνει εκτενή αναφοράν εις την κατάστασιν, η οποία επεκράτει πρό της ελεύσεως τού Χριστού εις τον κόσμον και τονίζει ότι έαν ο Κύριος μας ήρχετο ολίγον αργότερον, θα εύρισκε τό πτώμα της ανθρωπότητος. Έν συνεχεία συγκρίνει την προχριστιανικήν αποστασίαν με την σημερινήν. Και υπογραμμίζει:»

Περισσότερα: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς περὶ Μετανοίας, καὶ διὰ τοὺς Παπικούς,...

Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος
Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ὀρθόδοξος Τύπος, τ. 1644, 26/5/2006, σ. 3.

[ἡ πληκτρολόγησις, οἱ ὑπογραμμίσεις, καὶ οἱ συνδέσεις, ἡμέτερες]

ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο Τύπο ἀντιγράφουμε:

«Κατά καιρούς στον εκκλησιαστικό μας χώρο γίνεται λόγος, για την λεγομένη λειτουργική αναγέννηση, που υπονοείται ως μία κίνηση, για να επανέλθουν τα αρχαία τυπικά της λατρείας και οι αρχαίες λειτουργικές παραδόσεις.

Παρά τις πολλές προσπάθειες, που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν, για μια λειτουργική αναγέννηση, τελικά δεν επεκράτησε, και αυτό οφείλεται στο ότι επεχείρησαν την αλλαγήν των εξωτερικών τυπικών, ανεξάρτητα από την θεολογία της Εκκλησίας. Αν όμως δεν δή κανείς την εκκλησιολογία της λατρείας, την θεολογία, που διαποτίζει την λατρευτική ζωή, αν δεν δή την ασκητική και την ησυχαστική διάσταση κάθε τέτοιας αλλαγής, τότε δεν ορθοποδεί κάθε λειτουργική αναγέννηση.

Για παράδειγμα γίνεται λόγος, για την επαναφορά στην αρχαία εκκλησιαστική τάξη της συχνής θείας Κοινωνίας. Αν, όμως, δεν εξετάσουμε τά αίτια, που οδήγησαν τους Χριστιανούς στην αραιά μετοχή στην θεία Κοινωνία, ή αν δέν δούμε τήν ασκητική διάσταση του θέματος, τότε θά επικρατήση αυτή η λεγομένη λειτουργική αναγέννηση ή και αν επικρατήση, θά θεωρηθή μιά μηχανική λειτουργία και μηχανική αναγέννηση, γιατί η μετάληψη τών Τιμίων Δώρων δέν γίνεται άπροϋπόθετα.

Στην Παπική «Εκκλησία» με τήν Β' Βατικάνεια Σύνοδο προσπάθησαν νά κάνουν μιά λειτουργική αναγέννηση, νά απλοποιήσουν, δηλαδή, τήν λειτουργική ζωή, αλλά επειδή η Παπική "Εκκλησία" διατηρεί την απόκλιση από το δόγμα, όλες αυτές οι λειτουργικές αλλαγές τελικά δέν προσφέρουν τίποτε στο λαό.

Περισσότερα: Ἡ Θεολογία τῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως

Υποκατηγορίες