Παρακάτω εἶναι ἐνσωματωμένος ὁ πίνακας μὲ τοὺς Ἤχους τῆς Ἑβδομάδος καὶ τὰ Ἑωθινὰ τῶν Κυριακῶν, ὁ ὁποῖος δέον ὅπως χρησιμοποιεῖται μαζὶ μὲ τὰ βιβλία Τυπικόν Ενοριών καὶ Τυπικόν Όρθρου Ενοριών, γιὰ τὴν γρήγορη εὕρεση τοῦ ἤχου τῆς Ἑβδομάδος.

 

α. Πίναξ τῶν Ἤχων καὶ τῶν Ἑωθινῶν (2021)

  

 

 

β. Πίναξ τῶν Ἤχων καὶ τῶν Ἑωθινῶν (2020)

  

 

 

 

γ. Πίναξ τῶν Ἤχων καὶ τῶν Ἑωθινῶν (2018, 2019)